نام رضا
نام خانوادگی جهانی نژاد
رشته تحصيلي ریاضی جبر
مدرک تحصیلی PhD
مرتبه علمي دانشیار
سمت عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی
پست الکترونیکی jahanian@kashanu.ac.ir
 
اخبار